آیا نکته ای برای کمک به اجرای روش toyota در یک عملیات فنی تعمیر و نگهداری صنعتی وجود دارد؟

صنایع - 2 ماه پیش توسط محمد یزدی ایجاد شد.
...
محمد یزدی
20 آبان 1399

آیا نکته ای برای کمک به اجرای روش toyota در یک عملیات فنی تعمیر و نگهداری صنعتی وجود دارد؟

0 پاسخ