بازگشت به اینوژه

سنتز پوشش خودترمیم شونده به منظور استفاده در باک خودرو

پوشش خودترمیم شونده در تایر به منظور ضدپنچر کردن تایر مورد استفاده قرار می گیرد. این پوشش باید سوراخ ناشی از گلوله 7.62 را ترمیم کند.


null

مقیاس پروژه:

1

تخصص مورد نیاز:

مهندسی پلیمر

زیرساخت مورد نیاز:

آزمایشگاه پلیمر

کارفرما

علیرضا صفدری

پلیمر
1000000000 تا 200000000 ریال
دارد
07 آذر 1399